Fotografia: Ernest Sesé


(CAT)

«L’espectacle torna als carrers de la ciutat»

El Festival Internacional de Teatre i circ d’Amposta és un festival d’arts escèniques de titularitat pública.

El festicAM és una proposta cultural i artística, que neix impulsat l’any 2013 des de l’Escola de teatre i circ d’Amposta organitzat conjuntament amb l’Ajuntament d’Amposta, que es desenvolupa a la capital del Montsià, al cor del Delta de l’Ebre, amb l’objectiu d’impulsar la ciutat com un espai de referència del circ, el teatre físic i les arts escèniques a les Terres de l’Ebre convertint-la en un aparador i exhibició de diferents propostes i projectes d’arts en viu d’arreu del món.


L’aposta per aquest projecte és una aposta per impulsar la cultura i les arts en viu al territori de les Terres de l’Ebre, ser nexe d’apropament i ressò cap al sud, en el que compartiran protagonisme, per una banda, espectacles de companyies en les quals hi ha una clara vocació per apropar llenguatges i fer aportacions innovadores en aquests camps, posant l’èmfasi en les arts de carrer i, per l’altra, creacions que neixen des d’escoles d’arts escèniques d’arreu de Catalunya. Per aquest motiu el Festival Internacional de Teatre i Circ – festicAM-, és una mostra i també un espai de relació i diàleg, investigació, intercanvi i apropament.


El festicAM és membre de la Plataforma Arts de Carrer de Catalunya que agrupa sota un mateix sostre els festivals, fires i mostres que tenen les arts de carrer com a principal eix conductor de la seva programació.

També forma part de l’European Festivals Association la plataforma que agrupa tots els festivals d’arts, des de música a teatre, arts de carrers fins a dansa, literatura, etc. a 45 països d’Europa propers i llunyans.

El festicAM és membre de Redescena (Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de Titularitat Pública) que té com a missió impulsar el sector de les arts escèniques i de la música, fent-ho més accessible a tota la població. Treballem en la consolidació de les estructures públiques d’exhibició i de producció, garantint una oferta escènica de qualitat, plural i diversa.

Redescena és alhora  membre de la IETM-International Network for Contemporary Performing Arts (Xarxa Internacional d’Arts Escèniques Contemporànies), una organització que té com a objectiu promoure el desenvolupament de les arts escèniques en un entorn global i posar en valor el paper d’aquestes com a pilar del desenvolupament social, cultural i econòmic.

El festicAM ha rebut el segell EFFE , el segell de qualitat d’Europa per a festivals d’arts notables que mostren el seu compromís en el camp de les arts, la participació de la comunitat i l’obertura internacional.

Forma part de Circus Talk, plataforma internacional de mapeig global dels professionals de les arts del circ.

El festicAM és espai còmplice del projecte Trànsits de la Creació de la Central del Circ, del Programa Suport a la Creació de Fira Tàrrega i coprodueix espectacles amb Lo Pati – Centre d’Art de les Terres de l’Ebre amb la complicitat de l’APCC (Associació de Professionals de Circ de Catalunya), de l’AADPC (Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya) i de l’APDC (Associació de Professionals de la dansa de Catalunya).


El festicAM és una iniciativa de l’Escola de teatre i circ d’Amposta, coorganizat amb l’Ajuntament d’Amposta amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona.


Sigueu benvinguts tots i totes a aquesta festa de les arts escèniques… estem preparats!!

Propera edició:

Edicions anteriors:

FesticAM 2022

FesticAM 2021

FesticAM 2020

FesticAM 2019

FesticAM 2018

FesticAM 2017

FesticAM 2016

FesticAM 2015

FesticAM 2014

(ENG)

«THE SHOW RETURNS TO THE STREETS OF THE CITY»

The Amposta International Festival of Theater and Circus is a publicly owned performing arts festival.

The festicAM is a cultural and artistic proposal, which was born in 2013 from the Amposta Theater and Circus School organized jointly with the Amposta Town Council, which takes place in the capital of Montsià, in the heart of the Delta de l’Ebre, with the aim of promoting the city as a point of reference for the circus, physical theater and performing arts in the Terres de l’Ebre, turning it into a showcase and display of different proposals and projects of live arts from around the world.

The bet for this project is a bet to promote culture and live arts in the territory of the Terres de l’Ebre, to be a nexus of rapprochement and echo towards the south, in which shows will share the spotlight, on the one hand of companies in which there is a clear vocation to bring languages together and make innovative contributions in these fields, placing emphasis on street arts and, on the other hand, creations born from performing arts schools of throughout Catalonia. For this reason, the International Festival of Theater and Circus -festicAM-, is a show and also a space for relationship and dialogue, research, exchange and rapprochement.

festicAM is a member of the Catalunya Street Arts Platform which brings together under one roof the festivals, fairs and exhibitions that have street arts as the main driver of their programming.

It is also part of the European Festivals Association, the platform that brings together all the arts festivals, from music to theatre, street arts to dance, literature, etc. in 45 European countries near and far.

festicAM is a member of Redescena (Spanish Network of Publicly Owned Theaters, Auditoriums, Circuits and Festivals) whose mission is to promote the performing arts and music sector, making it more accessible to the entire population. We work on the consolidation of public exhibition and production structures, guaranteeing a quality, plural and diverse scenic offer.

Redescena is also a member of the IETM-International Network for Contemporary Performing Arts, an organization whose aim is to promote the development of the performing arts in a global environment and to value the role of these as a pillar of social, cultural and economic development.

festicAM has received the EFFE label, Europe’s quality label for notable arts festivals that demonstrate their commitment to the arts, community participation and international openness.

It is part of Circus Talk, an international global mapping platform for circus arts professionals.

The festicAM is an accomplice space of the Traffic for the Creation project of the Central del Circ, of the Support for the Creation Program of Fira Tàrrega and co-produces shows with Lo Pati – Center d’Art de les Terres de l’Ebre with the complicity of the APCC (Association of Circus Professionals of Catalonia), of the AADPC (Association of Professional Actors and Directors of Catalonia) and of the APDC (Association of Dance Professionals of Catalonia).

The festicAM is an initiative of the Amposta School of Theater and Circus, co-organized with the Amposta Town Council with the collaboration of the Department of Culture of the Generalitat of Catalonia and the Provincial Council of Tarragona.

Everyone is welcome to this festival of the performing arts… we are ready!!

Next edition: 10th FesticAM from 2 to 8 October 2023

____________________________________________

Agraïm la col·laboració i el suport de:

Xarxa Amposta, La Unió Filharmònica d’Amposta, La Lira Ampostina, Batukeem Amposta, Amposta Radio, la Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns, Centres educatius d’Amposta, APASA, ESARDI, Lo Pati, FECOAM, Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, Associació de paradistes del Mercat Municipal, Engalanats, Xurreria-Cafeteria el Canal, Drogueria Ampostina, Nautàlia Viatges, IES Ramon Berenguer IV, IES Montsià, IES Ramon Berenguer IV, la Fundació Mercè Pla, Detalls, la Botiga del Riu, Llenceria del Riu, Llenceria Alicia, Llibreria Alba, Tonda Joiers, Pastisseria Alemany, Tribeca, Frankfurt Querol, Gelateria Israel i Punt Notari i a tot el públic, artistes, companyies i participants sense els quals no seria possible.

FESTICAM