FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL CURS 2022-2023

Escola de Teatre i Circ d’Amposta

Els camps assenyalats amb un * són obligatoris


    Els pagaments es realitzaran trimestralment, escollint l’opció de domiciliació bancària o ingrés al compte de l’EtcA. Els pagaments s’efectuaran durant els 10 primers dies d’octubre, gener i abril. El retornament d'un rebut bancari suposarà fer-se càrrec de les despeses de devolució. El pagament de la matrícula és condició requerida per a la reserva de la plaça.Se us comunicarà el número de compte per fer-ho efectiu. Els cursos comencen el 26 de setembre de 2022 i finalitzen el 16 de juny 2023. La Mostra de Creació 2023 es realitzarà entre els dies 10 i 11 de juny a Amposta.

    Seran períodes no lectius els compresos entre el 22 de desembre de 2022 i el 8 de gener de 2023 (vacances de Nadal) i entre el 3 i el 10 d'abril de 2023 (vacances de Setmana Santa). A més, es seguirà el calendari festiu de la localitat d’Amposta. L' activitat de l'EtcA i l'ATCTE tenen una assegurança de Responsabilitat Civil. L’alumne/a es compromet a seguir totes les indicacions del professor/a durant les sessions i està d’acord en que l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta i l'ATCTE no es farà responsable en cas d’accident, de les lesions que puguin afectar a aquest/a, com a conseqüència de la pràctica de qualsevol de les seves activitats. L’Escola de Teatre i Circ d’Amposta recomana als alumnes disposar d’una assegurança mèdica pròpia i, en cas de patir alguna lesió, ho comuniquen al professor/a.


    He llegit i accepto les condicions de funcionament, requisits, pagament, avisos i calendari de l'EtcA *


    La informació que faciliteu quedarà desada en un fitxer automatitzat propietat de l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta (EtcA). En compliment del que regula la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal proporcionades es recullen en fitxers automatitzats sota la responsabilitat de l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta (EtcA). Les dades lliurades s’empraran exclusivament per dur a terme el procés de matriculació, el cobrament dels diferents rebuts, el seguiment docent de l’alumnat i per donar informació sobre les activitats que realitzi l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta (EtcA). En compliment del que regula la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la formalització de la matrícula autoritzarà que l’alumnat pugui ser fotografiat en les activitats que organitzi l’Escola de Teatre i Circ d’ Amposta (EtcA) i que aquestes imatges puguin ser publicades al web, a la memòria d’activitats de l’Escola de Teatre d’Amposta (EtcA), o en comunicació i informació d’activitats de l’EtcA.